Per a juristes

Sentència de cassació que crea Jurisprudència, a favor de cobrar el 15% a què vam estar reduïts a través de l’atur

Us adjuntem una sentència de cassació que crea Jurisprudència que va sortir el 17 de febrer. A una interina de la Comunitat Valenciana obté sentència a favor seu per cobrar el 15% a què va ser reduïda de l’atur. En aquest cas, ella va sol•licitar l’atur del 15% en el seu moment, se li va denegar i va continuar el procés.

És a dir, que aquells que el veu sol·licitar podeu presentar, ara, un recurs de revisió i se us concedirà (Podeu descarregar-vos un model de recurs de revisió).

Els altres em de demanar als sindicats que van fer en el seu moment per a nosaltres, perquè, pensem que se’ls hi va demanar i vam seguir els seus consells (hi ha qui diu que ens van aconsellar que no perquè si ens acomiadaven tindríem reduït l’atur…), però segurament van fer alguna acció, que ara els hem de demanar que reprenguin.

Podeu llegir la sentència aquí.

Bé, aquesta és la novetat. Qualsevol acció o individual o col·lectiva serà benvinguda.

Salutacions,

Plataforma Personal Interí

Recull idees i antecedents

Bon dia,

Publiquem l’aportació, molt important, d’una companya. Els antecedents a Canàries, on van (bé, crec que va ser una persona a títol particular) guanyar la sentència, i es condemnà l’Executiu canari a restablir els drets contractuals establerts abans de novembre del 2012 i a abonar les retribucions retretes amb caràcter retroactiu!!!

Recull d’idees i antecedents:

[…] l’Executiu, d’acord amb aquesta llei, és habilitat legalment amb la potestat d’escurçar la vigència de la reducció de la jornada del personal interí, però, en cap cas, per estendre-la, perquè aquesta lectura genera un resultat intrínsecament contradictori en els seus propis termes, constitutiu d’una possible «incertesa raonablement insuperable» en els subjectes susceptibles de ser objecte de la seva aplicació, que contravindria el principi constitucional de seguretat jurídica (art. 9.3 CE).[…]

 […] ha de ser integrat en el marc general del límit legal màxim dels dos anys de vigència previst en el mateix precepte del Projecte de llei. […]

[…] aquest termini no pot excedir el límit legal màxim dels dos anys de vigència de la mesura, […]

[…] es preveu que el Govern pugui modificar la mesura de la reducció del 15% de la jornada dels funcionaris interins si les circumstàncies econòmiques ho permeten. […]

[…] El juez invoca la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 sobre el trabajo de duración determinada. La cláusula 4 de esta norma comunitaria regula el principio de no discriminación, al exigir que no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos. […]

Ja fa massa temps que badem!

Plataforma Personal Interí