Antecedents

Recull idees i antecedents

Bon dia,

Publiquem l’aportació, molt important, d’una companya. Els antecedents a Canàries, on van (bé, crec que va ser una persona a títol particular) guanyar la sentència, i es condemnà l’Executiu canari a restablir els drets contractuals establerts abans de novembre del 2012 i a abonar les retribucions retretes amb caràcter retroactiu!!!

Recull d’idees i antecedents:

[…] l’Executiu, d’acord amb aquesta llei, és habilitat legalment amb la potestat d’escurçar la vigència de la reducció de la jornada del personal interí, però, en cap cas, per estendre-la, perquè aquesta lectura genera un resultat intrínsecament contradictori en els seus propis termes, constitutiu d’una possible «incertesa raonablement insuperable» en els subjectes susceptibles de ser objecte de la seva aplicació, que contravindria el principi constitucional de seguretat jurídica (art. 9.3 CE).[…]

 […] ha de ser integrat en el marc general del límit legal màxim dels dos anys de vigència previst en el mateix precepte del Projecte de llei. […]

[…] aquest termini no pot excedir el límit legal màxim dels dos anys de vigència de la mesura, […]

[…] es preveu que el Govern pugui modificar la mesura de la reducció del 15% de la jornada dels funcionaris interins si les circumstàncies econòmiques ho permeten. […]

[…] El juez invoca la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 sobre el trabajo de duración determinada. La cláusula 4 de esta norma comunitaria regula el principio de no discriminación, al exigir que no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos. […]

Ja fa massa temps que badem!

Plataforma Personal Interí